The Nursing and Midwifery Board of Ireland

About The Nursing and Midwifery Board of Ireland

The Nursing and Midwifery Board of Ireland is the State body that regulates nurses and midwives, providing for the protection of the public. The Nursing and Midwifery Board of Ireland does this by establishing and promoting high standards of professional education, training, practice and conduct. This includes requiring nurses and midwives to remain competent by keeping their knowledge and skills up to date. The Board also investigates any complaints received about the professional conduct or fitness of a nurse or midwife.

Who can complain to The Nursing and Midwifery Board of Ireland?

Any member of the public can take a complaint to The Nursing and Midwifery Board of Ireland.

What complaints can I take to The Nursing and Midwifery Board of Ireland?

The Nursing and Midwifery Board of Ireland will take complaints that relate to named nurses or midwives when the complaint is on one or more of the following grounds:

a) Professional Misconduct
b) Poor Professional Performance
c) A relevant medical disability
d) A failure to comply with a relevant condition to registration
e) Non-compliance with the Code of Conduct
f) An irregularity in relation to the custody, prescription or supply of a controlled drug or another drug that is likely to be abused
g) A failure to comply with an undertaking given to the Nursing and Midwifery Board of Ireland or to take any action specified in a consent regarding censure and remedial action
h) Contravention (infringement) of the Nurses and Midwives Act 2011
i) A conviction in the State for an offence triable on indictment or if convicted outside the State, for an offence that would be triable on indictment in the Irish courts.

You do not need to specify the grounds for complaint if you are not sure which is applicable.

Can I complain about public or private care, or both?

The Nursing and Midwifery Board of Ireland can investigate a complaint in relation to any nurse/midwife – it does not matter where they practice (public, private or self-employed).

What complaints can I not take to The Nursing and Midwifery Board of Ireland?

The Nursing and Midwifery Board of Ireland cannot deal with complaints about health care institutions or departments within institutions, for example, a complaint about all the staff in ward X in a certain hospital. The Nursing and Midwifery Board of Ireland also cannot investigate complaints in relation to employment matters.

How do I make a complaint to The Nursing and Midwifery Board of Ireland?

Your complaint must be sent in writing to The Nursing and Midwifery Board of Ireland. Your letter should give details of the complaint and identify the nurse or midwives involved in the complaint.

When should I make a complaint?

At any time. A complaint need not be delayed because there is an investigation being undertaken by another body, for example, the employer or An Garda Siochana.

Is there further explanatory information available?

Information about making a complaint is available on the Nursing and Midwifery Board of Ireland website.

Contact details

The Fitness to Practice Department
The Nursing and Midwifery Board of Ireland
18/20 Carysfort Avenue, Blackrock, Co. Dublin
Web: www.nnmbi.ie
Phone: 01 639 8527
Email: ftp@nmbi.ie

 


 

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Maidir leis an mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

Is é Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann an comhlacht Stáit a rialaíonn altraí agus mná cabhrach agus a sholáthraíonn cosaint don phobal. Déanann d an Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann agus Cnáimhseachais na hÉireann é seo trí ardchaighdeáin ghairmiúla oideachais, oiliúna, cleachtais agus iompair a leagan síos agus a chur chun cinn. Áirítear leis seo a chur de cheangal ar altraí agus ar mhná cabhrach a bheith inniúil trína gcuid eolais agus scileanna a choinneáil cothrom le dáta. Lena chois sin déanann an Bord imscrúdú ar aon ghearáin a fhaightear faoi iompar gairmiúil nó oiriúnacht aon altra nó mná cabhrach.

Cé atá in ann gearán a dhéanamh leis an mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann?

Is féidir le duine ar bith den phobal gearán a dhéanamh leis an mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann.

Cén cineál gearáin is féidir liom a dhéanamh leis an mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann?

Glacfaidh an Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann agus Cnáimhseachais na hÉireann le gearáin a bhaineann le haltraí nó mná cabhrach ainmnithe i gcás ina bhfuil an gearán ar fhoras mí-iompair ghairmiúil líomhnaithe nó ar fhoras neamhfheidhmiúlachta líomhnaithe chun gabháil do chleachtadh an altranais trí bhíthin míchumas fisiceach nó meabhrach.

An féidir liom gearán a dhéanamh faoi chúram poiblí nó faoi chúram príobháideach, nó faoin dá cheann acu?

Is féidir leis imscrúdú a dhéanamh ar ghearán maidir le haon altra/bhean chabhrach – is cuma cén áit a gcleachtann siad (poiblí, príobháideach nó féinfhostaithe).

Cén cineál gearáin nach féidir liom a dhéanamh leis an mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann?

Ní féidir leis an mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann déileáil le gearáin faoi institiúidí cúraim sláinte nó faoi ranna laistigh d’institiúidí, mar shampla, gearán faoin bhfoireann ar fad i mbarda X in ospidéal áirithe. Ní féidir leis an mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin maidir le saincheisteanna fostaíochta ach oiread.

Conas is féidir liom gearán a dhéanamh leis an mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann?

Caithfear do ghearán a sheoladh i scríbhinn chuig an mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Ba chóir go mbeadh sonraí an ghearáin i do litir agus ba chóir duit an t-altra nó na haltraí a bhaineann le do ghearán a shainaithint.

Cathain ba chóir dom gearán a dhéanamh?

Ag am ar bith. Ní gá moill a chur ar ghearán mar go bhfuil imscrúdú á dhéanamh ag comhlacht eile, mar shampla, ag an bhfostóir nó ag an nGarda Síochána.

An bhfuil tuilleadh eolas mínithe ar fáil?

Tá gach faisnéis maidir le gearán a dhéanamh ar fáil ar láithreán gréasáin an Bhoird Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann.

Sonraí teagmhála

Oifig an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann
18/20 Ascaill Dhún Charúin, An Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath
Láithreán gréasáin: www.nmbi.ie
Teileafón: 01 639 8527


Page last updated: 17 May 2013