Specific complaints procedures

There are a number of organisations in the health and social care sector in Ireland with responsibility for protecting the quality and safety of health and social care services.

Some of these organisations provide services to patients (for example, the Health Service Executive (HSE)), some are independent complaints handling bodies that investigate how complaints are handled in public organisations (the Office of the Ombudsman, the Ombudsman for Children), and some are regulators that regulate areas like professional practice, service quality and medicines.

Most of these organisations allow you to make a complaint to them. You can choose from one of the links to the right to see the complaints procedures for that organisation.

You can also get a short overview of each of the organisations in our page on organisations involved in improving standards in health and social care.


Nósanna imeachta sainiúla maidir le gearáin

Tá roinnt eagraíochtaí in earnáil an chúraim sláinte agus shóisialta in Éirinn a bhfuil freagracht orthu as cáilíocht agus sábháilteachta na seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta a chosaint.

Soláthraíonn cuid de na heagraíochtaí seo seirbhísí d’othair (mar shampla, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)), is comhlachtaí neamhspleácha déileála gearán iad cuid acu a dhéanann imscrúdú ar an dóigh a ndéileáiltear le gearáin in eagraíochtaí poiblí (Oifig an Ombudsman, an tOmbudsman do Leanaí), agus is rialtóirí iad cuid acu a rialálann réimsí amhail cleachtas gairmiúil, caighdeán seirbhíse agus leigheasanna.

Tugann formhór na n-eagraíochtaí seo deis duit gearán a dhéanamh leo. Is féidir leat rogha a dhéanamh ó cheann amháin de na naisc ar dheis chun nósanna imeachta gearán na heagraíochta sin a fheiceáil.

Is féidir leat freisin forbhreathnú gairid a fháil ar gach ceann de na heagraíochtaí inár leathanach maidir le heagraíochtaí a bhfuil baint acu le caighdeáin chúram sláinte agus chúram sóisialta a ardú.