Where to get help and advocacy

Who is an advocate?

You may want a trusted person to speak for you or to look after your complaint. This person could be an advocate. An advocate is someone who can both listen to you and speak for you in times of need.

Advocacy is a way to support and help people to:

 • express their views and concerns;
 • access information and services;
 • defend and promote their rights and responsibilities; and
 • explore choices.

What does an advocate do?

An advocate must:

 • respect you and your wishes at all times;
 • act in your best interests;
 • act independently on your behalf; and
 • protect your privacy.

Why might I need an advocate?

You may need an advocate if:

 • you would like extra help and support;
 • you do not wish to deal with the people or the place directly involved; or
 • you have complained locally, but you feel the issue was not resolved and you want to take it further.

The organisations listed on this page can help further with information, support and advice.

Cairde

Community development organisation, working to tackle inequalities among ethnic minority communities

19 Belvedere Place, Dublin 1

Web: www.cairde.ie
Phone: 01 855 2111
Email: info@cairde.ie

Dental Complaints Resolution Service

The Dental Complaints Resolution Service aims to assist dental patients and participating dentists resolve complaints about dental services. The service is an independent dental complaints service provided by the Irish Dental Association.

9 Turlough Road, Castlebar, Co. Mayo

Web: www.dentalcomplaints.ie
Phone: 094 902 5105
Email: michael@dentalcomplaints.ie

EPIC

An independent association that works throughout the Republic of Ireland with and for children and young people who are currently or who have experienced living in community care settings

7 Red Cow Lane, Smithfield, Dublin 7

Web: www.epiconline.ie
Phone: 01 872 7661
Email: info@epiconline.ie

Inclusion Ireland

Inclusion Ireland is a national organisation advocating for the rights of people with an intellectual disability. It provides an independent advocacy service to people with an intellectual disability and their families.

Unit C2, The Steelworks, Foley St, Dublin 1

Web: www.inclusionnireland.ie
Phone: 01 855 9891
Email: info@inclusionireland.ie

Irish Advocacy Network

Peer advocacy services for people who have experienced mental health difficulties

First Floor, The Tannery Building, 53 – 56 Cork Street, Dublin 8, D08 X31R

Web: wwww.irishadvocacynetwork.com
Phone: 01 872 8684
Email: admin@irishadvocacynetwork.com

Irish Patients’ Association

Providing Independent Patient Advocacy since 1995

24 Church Road, Ballybrack, Co. Dublin

Web: www.irishpatients.ie
Phone: 087 659 4183
Email: info@irishpatients.ie

National Advocacy Service for People with Disabilities

The National Advocacy Service for People with Disabilities provides an independent, confidential and free, representative advocacy service. The service is funded and supported by the Citizens Information Board.

George’s Quay, House 43 Townsend Street, Dublin 2, D02 VK65

Web: www.advocacy.ie
Phone: 0761 07 3000
Email: info@advocacy.ie

Patient Advocacy Service

The Patient Advocacy Service is an independent, free and confidential service. We provide information and support to people who want to make a formal complaint through the HSE ‘Your Service, Your Say’ complaints policy about the care they have experienced in a HSE-funded public acute hospital.

Level 3 Rear Unit, Marshalsea Court, Merchant's Quay, Dublin 8

Web: www.patientadvocacyservice.ie
Phone: 0818 293003
Email: info@patientadvocacyservice.ie

Pavee Point Traveller and Roma Centre

Pavee Point Traveller and Roma Centre operates a series of dedicated programmes and is dedicated to the realisation of human rights for Travellers and Roma

46 North Great Charles St., Dublin 1, D01 XC63

Web: www.paveepoint.ie
Phone: 01 878 0255
Email: info@paveepoint.ie

Sage Advocacy

Sage Advocacy provides information, support and advocacy for vulnerable adults, older people and healthcare patients.

24-26 Upper Ormond Quay, Dublin D07 DAV9

Web: www.sageadvocacy.ie
Phone: 01 536 7330
info@sageadvocacy.ie
Rapid Response Service
Phone: 1850 719400
1850@sageadvocacy.ie

 


 

Cá rachaidh tú chun cabhair nó abhcóideacht a fháil?

Cad is abhcóide ann?

D’fhéadfadh duine a bheith uait a bhfuil muinín agat as/aisti le breathnú i ndiaidh do ghearáin. D’fhéadfadh an duine sin a bheith ina (h)abhcóide. Is abhcóide duine ar féidir leis/léi éisteacht leat agus labhairt thar do cheann nuair a bhíonn gá agat leis.

Tugann abhcóideacht tacaíocht agus cabhair do dhaoine chun:

 • an dearcadh atá acu agus na hábhair imní atá acu a chur in iúl;
 • faisnéis agus seirbhísí a rochtain dóibh;
 • a gcearta agus a bhfreagrachtaí a chosaint agus a chur chun cinn; agus
 • na roghanna atá acu a scrúdú.

Cad a dhéanann abhcóide?

Ní mór d’abhcóide:

 • urraim a léiriú duitse agus dá bhfuil uait i gcónaí;
 • gníomhú ar son do leasa;
 • gníomhú go neamhspleách thar do cheannsa; agus
 • do phríobháideacht a chosaint.

Cén fáth a bhféadfadh gá a bheith agam le habhcóide?

D’fhéadfadh abhcóide a bheith uait:

 • dá mbeadh cabhair agus tacaíocht bhreise uait;
 • mura mian leat déileáil go díreach leis na daoine nó leis an áit atá i gceist; nó
 • dá mba rud é go ndearna tú gearáin san áit féin ach go measann tú nár réitíodh an fhadhb agus gur mian leat dul níos faide leis an scéal.

Féadfaidh na heagraíochtaí atá sa liosta ar an leathanach seo cabhrú leat trí fhaisnéis, tacaíocht agus comhairle a sholáthar duit.

Cumann Othar na hÉireann

Tá abhcóideacht neamhspleách á cur ar fáil acu d’othair ó 1995 i leith

24 Bóthar an Teampaill, An Baile Breac, Co. Bhaile Átha Cliath

Láithreán gréasáin: www.irishpatients.ie
Teileafón: 01 272 2555
Teileafón: (uimhir éigeandála) 087 659 4183
Ríomhphost: info@irishpatients.ie

Líonra Abhcóideachta na hÉireann

Seirbhísí abhcóideachta piara i gcomhair daoine a raibh deacrachtaí sláinte meabhrach acu

f/ch An tAonad Cúraim Sláinte, Rúscaigh, Muineachán, Co. Mhuineacháin.

Teileafón: 047 38918
Ríomhphost: admin@irishadvocacynetwork.com

Cairde

Eagraíocht forbartha pobail a oibríonn le dul i ngleic le héagothroime i measc pobal eitneach mionlaigh

19 Plás Belvedere, Baile Átha Cliath 1

Láithreán gréasáin: www.cairde.ie
Teileafón: 01 855 2111

EPIC

Eagraíocht neamhspleách a oibríonn ar fud na Poblachta in éineacht le leanaí agus ar son leanaí atá ina gcónaí in ionaid chúram pobail nó a bhfuil taithí acu ar bheith ina gcónaí sna hionaid sin.

7 Lána na Bó Deirge, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7

Láithreán gréasáin: www.epiconline.ie
Teileafón: 01 872 7661

Patient Focus

Grúpa Neamhspleách Abhcóideachta Othar

Ionad Gnó Sky, Páirc Ghnó Plato, Baile Dama, Baile Átha Cliath 15

Láithreán gréasáin: www.patientfocus.ie
Teileafón: 01 885 1611
support@patientfocus.ie

Ionad Pavee

Eagraíocht neamhrialtasacha í seo atá tiomnaithe do chur chun cinn agus baint amach Cearta Daonna Taistealaithe

46 Sráid Mhór Charles Thuaidh, Baile Átha Cliath 1

Láithreán gréasáin: www.paveepoint.ie
Teileafón: 01 878 0255
Ríomhphost: info@paveepoint.ie

An tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta do dhaoine faoi mhíchumas

Seirbhís abhcóideachta is ea é seo do dhaoine faoi mhíchumas. Cúig Sheirbhís um Fhaisnéis do Shaoránaigh a reáchtálann í le cabhair agus le maoiniú ón mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh

An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh, 43 Sráid Chnoc na Lobhar, Baile Átha Cliath 2

Láithreán gréasáin: http://www.citizensinformationboard.ie/services/advocacy_services/
Teileafón: 01 605 9000
Ríomhphost: info@ciboard.ie


Page last updated: 5 July 2019