Sample complaints letters

Download these sample letters in Word (.doc) format.

Blank sample complaint letter

 

Your address 1
Your address 2
Your address 3
Other contact details, eg phone, e-mail
Date

Name of contact person, if available
Company Name
Company address
Re: [service provided]
Dear [Contact Person or Customer Service Manager],

On [date], I [service received] at [location and other details].

I am disappointed because [the service you provided, your service] was [unsatisfactory] because [state the problem as you understand it giving as much detail as possible].

To resolve the problem I would like you to [state the action you require for example, an explanation, an apology, the service performed again].

Enclosed is a copy/are copies (of any relevant documents].

I look forward to hearing from you and to a resolution of this problem. Please contact me at the above address or by phone [give numbers].

Yours sincerely

[Sign]

[Print Your Name]

Enclosures: [state documents you have enclosed , if any]
Cc: [Include Name of person or agency you want to send a  copy of this letter to]

 

 

Sample complaint letter with details (1)

 

No. 1 Main Street
Carrickstown
Co. Dublin
mb@gmail.com or 084 222222
1 July 2011

Customer Services Manager,
St. Gertrude’s Hospital,
Carrickstown,
Co. Dublin

Re: Service provided in Accident and Emergency Dept.

Dear Complaints Officer,

On 10 June at 3pm, I accompanied my 83 year old father to A/E in your hospital. His name is Patrick Brown and he lives with me at the address above. His date of birth is 1 Jan 1930.

I am very disappointed because you failed to provide a satisfactory service to him.

a)    It took over an hour for him to be triaged.

b)    While being triaged and afterwards he asked for pain relief three times but he did not receive it until 6 hours later and no explanation was offered for the delay.

c)    A doctor arranged for an Xray of his leg and then discharged him saying that the Xray was negative. But, as he was still in terrible pain the next day, I took him to another hospital that repeated the Xray, found a fracture and admitted him for surgery which he has since had.

To resolve the problem I would like you to explain what happened on that day, why the nurses and doctors did not do more for him and why he was not diagnosed and treated properly. I want you to write to him and apologise. The hospital he had his surgery in is a private one and I have to pay for the follow up physiotherapy. I think you should arrange for free physiotherapy for him.

Enclosed is a copy of the Discharge Summary the private hospital sent his GP so that you can see for yourself what he was diagnosed with and what surgery he had.

I look forward to hearing from you and to a resolution of this problem. Please contact me at the above address or by phone.

Yours sincerely
Molly Brown

Enclosures: GP discharge letter

 

Sample complaint letter with details (2)

 

No. 1 Main Street
Carrickstown
Co. Dublin
mb@gmail.com or 084 222222
1 July 2011

Customer Services Manager,
St. Gertrude’s Hospital,
Carrickstown,
Co. Dublin

Re: Service provided in hospital

Dear Complaints Officer,

On 1 June my father (Patrick Brown, DOB 1/1/31, above address) was admitted to the hospital following a turn at home. He had been very dependent at home for two years, requiring almost 24 hour supervision from his family, due to dementia and physical disability caused by a stroke. He was admitted to St Angela’s ward where I spoke to the nursing staff and told them all about his dependency and his needs. I offered to stay for a few hours to settle him in but they said no, they needed to assess him and they would look after him well.

I am very disappointed because you failed to provide a satisfactory service to him.

a) On his first night he fell out of bed and broke his leg as he says no-one answered his call to help him to the toilet

b) He was never assisted to eat his meals and hence they went uneaten and he lost a lot of weight during his 3 week admission

c) From Friday afternoon until Tuesday morning he saw no doctors as it was a bank holiday weekend, even though we asked nurses on four occasions to have him seen as he was deteriorating

To resolve the problem I would like you to fully explain who was responsible for his care and why the above happened. I would like a sincere apology from the hospital and staff concerned and I want concrete evidence that the failures that occurred will not recur for other patients.

I look forward to hearing from you and to a resolution of this problem. I had contacted the Ombudsman, but they advised me to take it up with you first. However, if I am dissatisfied with your response, I am entitled to revert to them.

Please contact me at the above address or by phone.

Yours sincerely
Molly Brown

 


 

Samplaí de litreacha gearán

Íoslódáil na litreacha samplacha seo i bhformáid Word (.doc).

Sampla de litir ghearáin

Do sheoladh 1
Do sheoladh 2
Do sheoladh 3
Sonraí teagmhála eile, m.sh. uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist
Dáta

Ainm teagmhálaí, má tá sé ar fáil
Ainm na Cuideachta
Seoladh na Cuideachta
Maidir le/leis: [an tseirbhís a cuireadh ar fáil]
A [Teagmhálaí nó Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí] a Chara,

Cuireadh [an tseirbhís a tugadh duit] ar fáil dom ag [ionad agus sonraí eile] ar [dáta].

Cúis díomá dom go raibh an tseirbhís a cuireadh ar fáil / do sheirbhís míshásúil toisc [inis an fhadhb faoi mar a thuigeann tú féin é agus tabhair an oiread sonraí agus is féidir].

Ba mhaith liom go dtabharfá míniú dom ar an scéal / go n-iarrfá mo phardún / go gcuirfeá an tseirbhís ar fáil arís [nó cibé beart atá uait] chun an fhadhb a réiteach.

Tá cóip iniata / cóipeanna iniata [d’aon doiciméid ábhartha].

Táim ag súil le cloisteáil uait agus go réiteofar an fhadhb seo. Déan teagmháil liom, le do thoil, ag an seoladh thuas nó ar an teileafón [tabhair uimhreacha].

Is mise le meas

[Sínigh]

[Priontáil d’Ainm]

Iniata: [luaigh na doiciméid atá iniata agat, más ann dóibh]
Cc: [Luaigh ainm an duine nó na gníomhaireachta ar mian leat cóip den litir seo a seoladh chuige, chuici nó chucu]

Sampla de litir ghearáin mar aon le sonraí (1)

Uimh. 1 An tSráid Mhór
Baile na Carraige
Co. Bhaile Átha Cliath
mb@gmail.com nó 084 222222
1 Iúil 2011

Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí,
Ospidéal Naomh Gertrude,
Baile na Carraige,
Co. Bhaile Átha Cliath

Maidir leis: An tseirbhís a cuireadh ar fáil sa Roinn Timpistí agus Éigeandála

A Oifigigh Ghearán, a chara,

Chuaigh mé in éineacht le m’athair atá 83 bliain d’aois go dtí an Roinn Timpistí agus Éigeandála ag d’ospidéal ag a 3 i.n. ar 10 Meitheamh. Patrick Brown is ainm dó agus cónaíonn sé liomsa ag an seoladh thuas. Rugadh é ar 1 Eanáir 1930.

Cúis mhór díomá dom nár chuir tú seirbhís shásúil ar fáil dó.

a) Thóg sé breis agus uair an chloig sula ndearnadh triáis air.

b) D’iarr sé faoiseamh ó phian nuair a bhí sé sin á dhéanamh agus trí huaire ina dhiaidh sin ach níor tugadh dó é go dtí 6 huaire níos déanaí agus níor tugadh aon mhíniú ar an mhoill.

c) Shocraigh dochtúir go ndéanfaí a chos a x-ghathú agus scaoil sé abhaile ansin é ag rá nach raibh aon rud le tabhairt faoi deara i dtoradh an x-ghathaithe. Bhí pian mhillteach air an lá dar gcionn agus thug mé go hospidéal eile é áit a ndearnadh x-ghathú eile air. Fuarthas amach go raibh briseadh tarlaithe dó. Glacadh isteach é chun obráid a dhéanamh air, rud a rinneadh.

Chun an fhadhb seo a réiteach ba mhaith liom go dtabharfá míniú ar cad a tharla an lá sin, cén fáth nach ndearna na haltraí agus na dochtúirí níos mó le cabhrú leis, cén fáth nach ndearnadh diagnóis cheart air agus nár cóireáladh i gceart é. Is mian liom go scríobhfá chuige agus go n-iarrfá a phardún. Ospidéal príobháideach an t-ospidéal ina ndeachaigh sé faoi scian agus tá orm íoc as an bhfisiteiripe atá á fháil aige ina dhiaidh. Measaim gur cheart duit socrú a dhéanamh go bhfaigheadh sé fisiteiripe saor in aisce.

Faoi iamh tá cóip d’Achoimre a Scaoilte Abhaile a sheol an t-ospidéal príobháideach chuig a DG chun go mbeidh tú in ann a fheiceáil duit féin an diagnóis a rinneadh air agus an gnáthamh máinliachta a rinneadh air.

Táim ag súil le cloisteáil uait agus go réiteofar an fhadhb seo. Déan teagmháil liom le do thoil ag an seoladh thuas nó ar an teileafón.

Is mise le meas
Molly Brown

Iniata: Litir scaoilte abhaile le haghaidh a DG

Sampla de litir ghearáin mar aon le sonraí (2)

Uimh. 1 An tSráid Mhór
Baile na Carraige
Co. Bhaile Átha Cliath
mb@gmail.com nó 084 222222
1 Iúil 2011

Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí,
Ospidéal Naomh Gertrude,
Baile na Carraige,
Co. Bhaile Átha Cliath

Maidir leis: An tseirbhís a cuireadh ar fáil san ospidéal

A Oifigigh Ghearán, a chara,

Rugadh m’athair, Patrick Brown ar an 1/1/31. Bhuail drochthaom é ar 1 Meitheamh nuair a bhí sé sa bhaile ag an seoladh thuas agus glacadh isteach san ospidéal é. Tá sé an-spleách orainn sa bhaile le dhá bhliain anuas agus ní mór dá theaghlach a bheith ag faire air ar feadh an lae go léir, nach mór, ós rud é go bhfuil néaltrú agus míchumas fisiceach air de bharr stróc a d’fhulaing sé. Glacadh isteach é i mbarda Naomh Angela áit ar labhair mé leis an bhfoireann altranais agus d’inis mé dóibh faoin gcaoi a raibh sé spleách orainn agus faoi na riachtanais a bhí aige. Dúirt mé go bhfanfainn leis ar feadh cúpla uair go rachadh sé i dtaithí ar an áit ach dhiúltaigh siad don tairiscint sin. Dúirt siad go raibh orthu measúnú a dhéanamh air agus go dtabharfaidís aire mhaith dó.

Cúis mhór díomá dom nár chuir tú seirbhís shásúil ar fáil dó.

a) Thit sé amach as an leaba an chéad oíche agus bhris sé a chos. Deir sé gur tharla sé sin toisc nár tháinig aon duine le cabhrú leis nuair a ghlaoigh sé ag rá go raibh air dul go dtí an leithreas

b) Níor tugadh aon chabhair dó a chuid béilí a ithe agus ar an ábhar sin níor ith sé iad. Chaill sé mórchuid meáchain i rith na 3 seachtainí a chaith sé san ospidéal.

c) Níor tháinig aon dochtúir ag breathnú air ó iarnóin Dé hAoine go maidin Dé Mairt toisc go mba dheireadh seachtaine saoire bainc a bhí ann, bíodh is gur iarramar ar altraí ceithre huaire duine acu a fháil le breathnú air toisc go raibh sé ag éirí níos measa.

D’fhonn an fhadhb a réiteach ba mhaith liom go dtabharfá míniú iomlán dom faoi cé a bhí freagrach as cúram a thabhairt dó agus cén fáth ar tharla na rudaí thuasluaite. Ba mhaith liom go n-iarrfadh an t-ospidéal agus na baill foirne lena mbaineann ár bpardún agus tá fianaise dhearfa uaim nach mbeidh ar othair eile fulaingt de bharr teipeanna eile den sórt.

Táim ag súil le cloisteáil uait agus go réiteofar an fhadhb seo. Chuaigh mé i dteagmháil leis an Ombudsman ach mhol siad dom an scéal a phlé leatsa ar dtús. Beidh mé i dteideal filleadh orthu arís mura mbeidh mé sásta le d’fhreagra.

Déan teagmháil liom le do thoil ag an seoladh thuas nó ar an teileafón.

Is mise le meas
Molly Brown


Page last updated: 17 May 2012