Public patient or private patient?

For nearly all types of complaint, the first place you should complain is directly to the service provider (for example, the hospital, health centre, GP or physiotherapist).

After that, your options are different, depending on whether you were treated as a public patient or as a private patient.

Public patient

This means you received a health or social care service directly from the Health Service Executive (HSE), or that the service you received was provided on behalf of the HSE, for example, if you went to see your GP and you had a medical card or GP visit card.

Sometimes the HSE organises for public patients to be treated in private facilities, for example, in private nursing homes. This generally happens when the public facilities are too busy to receive new patients. In this case, you would still be considered a public patient.

When taking a complaint as a public patient, you have a number of options as to where you make your complaint. You can complain to the service provider, to the HSE, to the Ombudsman or the Ombudsman for Children, and to a regulator.

View the complaints options for a public patient.

Private patient

This generally means that you paid for the health or social care service yourself, probably through your health insurance. In this case the HSE was not involved in your care. Instead, you effectively had a contract directly with the service provider, for example, with the GP, private hospital or private nursing home.

Sometimes private patients are treated in public (HSE or voluntary) hospitals.

When taking a complaint as a private patient, you can complain directly to the service provider or contact a regulator. You generally do not have the option of complaining to the HSE or to the Ombudsman or the Ombudsman for Children.

View the complaints options for a private patient.

 


 

An othar poiblí nó othar príobháideach thú?

I gcás beagnach gach cineál gearáin ba cheart duit é a dhéanamh, ar an gcéad dul síos go díreach le soláthraí na seirbhíse (mar shampla, leis an ospidéal, an ionad sláinte, an DG nó an fisiteiripeoir).

Bíonn roghanna éagsúla agat ina dhiaidh sin, ag brath ar an gcaoi ar cuireadh cóireáil ort mar othar poiblí nó mar othar príobháideach.

Othar poiblí

Ciallaíonn sé seo go bhfuair tú seirbhís cúraim sláinte nó shóisialta go díreach ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), nó gur soláthraíodh an tseirbhís a fuair tú thar cheann FSS, mar shampla, má bhí cárta leighis nó cárta cuairte dochtúra agat agus má chuaigh tú go dtí do DG.

Uaireanta socraíonn FSS go gcuirfear cóireáil ar othair phoiblí i saoráidí príobháideacha, mar shampla, i dtithe altranais príobháideacha. Tarlaíonn sé sin de ghnáth nuair a bhíonn na háiseanna poiblí ró-ghnóthach le glacadh le hothair nua. Mheasfaí sa chás sin go raibh tú fós i d’othar poiblí.

Más rud é go bhfuil gearán á dhéanamh agat mar othar poiblí tá roinnt roghanna agat maidir leis an áit ina ndéanfá do ghearán. Féadfaidh tú gearán a dhéanamh le soláthraí na seirbhíse, le FSS, leis an Ombudsman nó leis an Ombudsman do Leanaí agus le rialtóir.

Féach ar na roghanna gearán atá ag othair phoiblí.

Othar príobháideach

Ciallaíonn sé seo go hiondúil gur íoc tú as an tseirbhís cúraim sláinte nó shóisialta tú féin, agus is trí d’árachas sláinte de ghnáth a dhéanann tú é. Sa chás sin ní raibh baint ag FSS le do chóireáil. Ina áit sin, bhí conradh díreach agat le soláthraí na seirbhíse, mar shampla, leis an DG, leis an ospidéal príobháideach nó leis an teach altranais príobháideach.

Uaireanta cuirtear cóireáil ar othair phríobháideacha in ospidéil phoiblí dheonacha nó in ospidéil FSS.

Má tá gearán á dhéanamh agat mar othar príobháideach féadfaidh tú gearán a dhéanamh go díreach le soláthraí na seirbhíse nó féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le rialtóir. De ghnáth ní bhíonn sé de rogha agat gearán a dhéanamh le FSS, leis an Ombudsman ná leis an Ombudsman do Leanaí.

Féach ar na roghanna gearán atá ag othair príobháideach.


Page last updated: 3 April 2012