How to complain about a public nursing home

Public nursing homes are provided by the Health Service Executive (HSE) all across Ireland.

Complaints Officer in the nursing home

If you have a complaint about the facilities, service or the staff in a public nursing home, you should first complain to the nursing home.

Most nursing homes have a Complaints Officer who will take your complaint in person, over the phone or in writing. You should contact the nursing home and ask for contact details for the Complaints Officer. The nursing home may have an advocate who can assist you in making the complaint.

The HSE has a complaints procedure called Your Service Your Say and you can expect an update on your complaint within thirty days.

You can find out more in our page on the Your Service Your Say procedures.

Health Service Executive (HSE) review

If you are unhappy with the recommendations made by the Complaints Officer, you can ask for a review from the HSE’s Director of Advocacy or go straight to the Office of the Ombudsman or Ombudsman for Children.

You can find out more in our page on the Your Service Your Say procedures.

Confidential Recipient for Vulnerable Persons

The Confidential Recipient is independent of the HSE. Anyone can make a complaint or raise concerns about the care and treatment of any vulnerable person receiving residential care in a HSE or HSE funded facility.

You can find out more on the HSE website.

Office of the Ombudsman

If you are not happy with the response from the HSE, you can ask the Office of the Ombudsman to examine your complaint and how your complaint was handled.

You can find out more in our page on referring a complaint to the Office of the Ombudsman.

Health Information and Quality Authority (HIQA)

HIQA inspects nursing homes against the National Quality Standards for Residential Care Settings for Older People in Ireland to see if they are safe and that the residents are cared for properly.

HIQA makes sure standards are followed in all nursing homes, private and public. If you have a concern about the staff, facilities or service in a nursing home, HIQA will listen to your concern and may inspect the nursing home as a result.

You can find out more in our page on raising a concern with HIQA.

Professional bodies

Your complaint about a nursing home may be to do with a particular professional, for example, a doctor or a nurse. In these cases you can also take a complaint to the professional body repsonsible for regulation in the area, for example, the Medical Council for doctors and The Nursing and Midwifery Board of Ireland for nurses.

Find out more in our page on complaining to the Medical Council.

Find out more in our page on complaining to The Nursing and Midwifery Board of Ireland.

Help and advocacy

If you would like help making your complaint, you can find a list of organisations that can help in our page on help and advocacy services.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi theach altranais poiblí

Soláthraíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) tithe altranais poiblí ar fud na hÉireann ar fad.

Oifigeach Gearán sa teach altranais

Má tá gearán agat faoi na saoráidí, faoin tseirbhís nó faoi na baill foirne i dteach altranais poiblí, ba chóir duit gearán a dhéanamh leis an teach altranais ar dtús.

Tá Oifigeach Gearán ag an gcuid is mó de thithe altranais a ghlacfaidh do ghearán go pearsanta, ar an teileafón nó i scríbhinn. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an teach altranais agus sonraí teagmhála don Oifigeach Gearán a iarraidh. D’fhéadfaí abhcóide a bheith ag an teach altranais, duine ar féidir leis cabhrú leat chun do ghearán a dhéanamh.

Tá nós imeachta ag FSS ar a dtugtar ‘Do Sheirbhís, Do Bharúil’ agus féadfaidh tú a bheith ag súil go bhfaighidh tú an scéal is déanaí faoi do ghearán laistigh de thríocha lá.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár leathanach maidir le nósanna imeachta, Do Sheirbhís, Do Bharúil.

Faighteoir Rúnda do Dhaoine Leochaileacha

Tá an Faighteoir Rúnda neamhspleách ón FSS. Is féidir le duine ar bith gearán a dhéanamh nó imní a nochtadh faoi chúram agus cóir aon duine atá leochaileach agus a bhfuil cúram cónaithe á fháil acu i saoráid de chuid an FSS, nó i saoráid atá á maoiniú ag an FSS.

Léigh tuilleadh ar láithreán gréasáin an FSS.

Athbhreithniú ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Más rud é nach bhfuil tú sásta leis na moltaí a rinne an tOifigeach Gearán, féadfaidh tú iarraidh ar Stiúrthóir Abhcóideachta FSS athbhreithniú a dhéanamh, nó féadfaidh tú féin dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman nó leis an Ombudsman do Leanaí.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár leathanach maidir le nósanna imeachta, Do Sheirbhís, Do Bharúil.

Oifig an Ombudsman

Más rud é nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ó FSS, is féidir leat iarraidh ar Oifig an Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar do ghearán agus ar an dóigh a caitheadh le do ghearán.

Is féidir leat níos mó a fháil amach inár leathanach faoi ghearán a chur ar aghaidh chuig Oifig an Ombudsman.

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

Déanann ÚFCS iniúchadh ar thithe altranais i gcoinne na gCaighdeán Náisiúnta Cáilíochta maidir le Suímh Chúraim Chónaithigh do Dhaoine Scothaosta in Éirinn le feiceáil cé acu an bhfuil nó nach bhfuil siad sábháilte agus cé acu an dtugtar nó nach dtugtar aire do na cónaitheoirí mar is ceart.

Áirithíonn ÚFCS go leantar caighdeáin i ngach teach altranais, príobháideach agus poiblí. Más rud é go bhfuil cúis imní agat faoi na baill foirne, faoi na saoráidí nó faoin tseirbhís i dteach altranais, éistfidh ÚFCS le do chúis imní agus d’fhéadfadh sé iniúchadh a dhéanamh ar an teach altranais mar thoradh air.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár leathanach maidir le himní a chur in iúl do ÚFCS.

Comhlachtaí gairmiúla

D’fhéadfadh gairmí ar leith, mar shampla, dochtúir nó altra, a bheith i gceist le do ghearán faoi theach altranais. Sna cásanna sin, is féidir leat gearán a dhéanamh freisin leis an gcomhlacht gairmiúil atá freagrach as rialáil sa cheantar, mar shampla, Comhairle na nDochtúirí Leighis do dhochtúirí agus an Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann agus Cnáimhseachais na hÉireann d’altraí.

Faigh amach níos mó inár leathanach faoi ghearán a dhéanamh le Comhairle na nDochtúirí Leighis.

Faigh amach níos mó inár leathanach faoi ghearán a dhéanamh leis an mBord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann.

Cabhair agus abhcóideacht

Dá mba mhaith leat cabhair a fháil le do ghearán a dhéanamh, is féidir leat liosta d’eagraíochtaí ar féidir leo cabhrú leat a fháil inár leathanach maidir le seirbhísí cabhrach agus abhcóideachta.


Page last updated: 19 January 2016