How to complain about a public or private hospital in Ireland

In this section you can find out how to make a complaint about staff or services in either a public hospital or a private hospital.

Public and private hospitals

There are three different types of hospital in Ireland, but there is very little difference in practice between the first two types:

  1. Health Service Executive (HSE) hospitals, owned and funded by the HSE (you can find a list of HSE hospitals on the HSE website)
  2. Voluntary public hospitals, most of whose income comes directly from the government. Voluntary public hospitals are sometimes owned by private bodies, for example, religious orders. Other voluntary public hospitals are incorporated by charter or statute and are run by boards appointed by the Minister for Health and Children
  3. Private hospitals, which receive no government funding

Public health services are provided in the public hospitals, that is, HSE hospitals and voluntary hospitals. Most of these hospitals also provide private health care, but they must clearly distinguish between public and private beds.

Acute hospital services (services for seriously ill or injured patients) are provided in HSE hospitals, public voluntary hospitals and private hospitals. Some hospitals are specialised – for example, maternity hospitals, psychiatric hospitals and cancer hospitals, while others are general.

Everyone living in the country and certain visitors to Ireland are entitled to free treatment in public beds in HSE and voluntary hospitals. Some people may have to pay some hospital charges.

Out-patient services (for patients who do not need to stay overnight) in public hospitals are also free of charge but some people may have to pay an initial charge if they have not been referred by a GP.

If you are in a private hospital or in a private bed in a public hospital, you must pay for your treatment. Your private health insurance may cover some or all of the costs.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi ospidéal poiblí nó príobháideach in Éirinn

Sa chuid seo, is féidir leat a fháil amach conas gearán a dhéanamh faoi bhaill foirne nó faoi sheirbhísí in ospidéal poiblí nó in ospidéal príobháideach.

Ospidéil phoiblí agus phríobháideacha

Tá trí chineál ospidéal éagsúil in Éirinn, ach tá difríocht an-bheag idir an chéad dá chineál:

1.Ospidéil Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS), ar le FSS iad atá maoinithe ag FSS (is féidir leat liosta d’ospidéil FSS a fháil ar láithreán gréasáin FSS)

2.Ospidéil dheonacha phoiblí, a dtagann an chuid is mó dá gcuid ioncaim go díreach ón rialtas. Tá ospidéil dheonacha phoiblí faoi úinéireacht comhlachtaí príobháideacha uaireanta, mar shampla, oird chreidimh. Tá ospidéil dheonacha phoiblí eile corpraithe faoi chairt nó faoi reacht agus reáchtálann boird arna gceapadh ag an Aire Sláinte agus Leanaí iad

3.Ospidéil phríobháideacha, nach bhfaigheann aon mhaoiniú ón rialtas
Soláthraítear seirbhísí sláinte poiblí sna hospidéil phoiblí, is é sin, ospidéil FSS agus ospidéil dheonacha. Soláthraíonn an chuid is mó de na hospidéil sin cúram sláinte príobháideach freisin, ach ní mór dóibh idirdhealú a dhéanamh idir leapacha poiblí agus leapacha príobháideacha.

Soláthraítear seirbhísí ospidéil ghéarmhíochaine (seirbhísí d’othair atá go dona tinn nó gortaithe go dona) in ospidéil FSS, in ospidéil dheonacha phoiblí agus in ospidéil phríobháideacha. Tá roinnt ospidéal speisialaithe – mar shampla, ospidéil mháithreachais, ospidéil shíciatracha agus ospidéil ailse, cé gur ospidéil ghinearálta cuid eile de na hospidéil.

Tá gach duine a chónaíonn sa tír agus roinnt cuairteoirí eile go hÉirinn i dteideal cóireáil saor in aisce a fháil i leapacha poiblí in ospidéil FSS agus in ospidéil dheonacha. D’fhéadfadh roinnt daoine roinnt táillí ospidéil a íoc.

Tá seirbhísí d’othair sheachtracha (d’othair nach gá dóibh fanacht thar oíche) in ospidéil phoiblí saor in aisce agus d’fhéadfadh roinnt daoine táille thosaigh a íoc mura bhfuil siad curtha ar aghaidh chuig DG.

Má tá tú in ospidéal príobháideach nó i leaba phríobháideach in ospidéal poiblí, caithfidh tú íoc as do chóireáil. D’fhéadfadh d’árachas sláinte príobháidí roinnt nó gach ceann de na costais a chlúdach.


Page last updated: 17 May 2012