How to complain about a GP (family doctor) service in Ireland

GPs (General Practitioners) are family doctors who usually work from surgeries and clinics in local communities.

If you are unhappy with the service provided by your GP, the options available for complaints are different, depending on whether you are a public or a private patient.

If you have a medical card or a GP Visit Card, you are considered a ‘public’ patient when you visit a GP. Some GPs also provide services paid for by the Health Service Executive (HSE), for example, certain vaccinations. In the case of these types of services, you would also be considered a public patient.

If you do not have a medical card or a GP Visit Card, you are a ‘private’ patient. A private patient has a contract with the GP to pay for services provided.

All GPs in Ireland, whether treating private patients or public patients, are regulated by the Medical Council.

In this section you can find out how to complain about a GP if you are a private patient and how to complain about a GP if you are a public patient.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi sheirbhís DG (dochtúir teaghlaigh) in Éirinn

Is dochtúirí teaghlaigh iad DGanna (Dochtúirí Ginearálta) a oibríonn i lialanna agus i gclinicí i bpobail áitiúla de ghnáth.

Más rud é go bhfuil tú míshásta leis an tseirbhís arna soláthar ag do DG, tá roghanna éagsúla ar fáil le haghaidh gearán, ag brath ar cibé acu an othar poiblí nó othar príobháideach thú.

Má tá cárta leighis nó Cárta Cuairte Dochtúra agat, meastar gur othar ‘poiblí’ thú nuair a thugann tú cuairt ar DG. Soláthraíonn roinnt DGanna freisin seirbhísí a n-íocann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) astu, mar shampla, vacsaíní áirithe. I gcás na gcineálacha sin seirbhísí, mheasfaí gur othar poiblí thú freisin.

Mura bhfuil cárta leighis ná Cárta Cuairte Dochtúra agat, is othar ‘príobháideach’ thú. Tá conradh ag othar príobháideach leis an DG chun íoc as seirbhísí a sholáthraítear.

Rialaíonn Comhairle na nDochtúirí Leighis gach DG in Éirinn, cibé acu atá siad ag cóireáil othar príobháideach nó othar poiblí.

Sa chuid seo, is féidir leat a fháil amach conas gearán a dhéanamh faoi DG más othar príobháideach thú agus conas gearán a dhéanamh faoi DG más othar poiblí thú.


Page last updated: 18 May 2012