How to complain about a foster care arrangement in Ireland

Foster care in Ireland is organised through the Health Service Executive (HSE). Fostering means taking care of someone else’s child in your own home. Children of all ages need foster care – from birth to late teens. Some children need short-term care, while others may need long-term care.

Complaints Officer

If you have a general complaint about a fostering arrangement, you should first complain to the Complaints Officer for that service in your HSE Local Health Office. The Complaints Officer is usually either the Childcare Manager or the Principal Social Worker in your area.

The HSE has a complaints procedure called Your Service Your Say. You can expect an update on your complaint within 30 days.

You can find out more in our page on the Your Service Your Say procedures.

Health Service Executive (HSE) review

If you are unhappy with the recommendations made by the Complaints Officer, you can ask for a review from the HSE’s Director of Advocacy or go straight to the Office of the Ombudsman or Ombudsman for Children.

You can find out more in our page on the Your Service Your Say procedures.

Ombudsman for Children / Office of the Ombudsman

If you are not happy with the response from the HSE, you can ask the Ombudsman for Children to examine your complaint and how your complaint was handled.

You can find out more in our page on referring a complaint to the Ombudsman for Children.

If the subject of the complaint is an adult, you should contact the Office of the Ombudsman.

You can find out more in our page on referring a complaint to the Office of the Ombudsman.

Concerns about child abuse

Child abuse can include neglect, physical abuse, emotional abuse and sexual abuse.

If you have a conern about child abuse, you should report your concerns immediately to the HSE’s Child Welfare and Protection Services in your area. Each Local Health Office has a social worker on duty.

If you need to report your concerns outside normal office hours (weekends and at night) you should report your concerns immediately to the Garda Síochána.

Find out more in our page on children protection.

 


 

Conas gearán a dhéanamh faoi shocrú cúram altramais in Éirinn

Eagraíonn Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) cúram altramais in Éirinn.
Ciallaíonn altramú cúram a thabhairt do leanbh duine eile i do theach féin. Teastaíonn cúram altramais ó gach leanbh is cuma cén aois iad – ó bheirtear iad go dtí go mbíonn siad amach sna déaga. Teastaíonn cúram gearrthéarmach ó roinnt leanaí, agus d’fhéadfadh cúram fadtéarmach a bheith ag teastáil ó leanaí eile.

Oifigeach Gearán

Má tá gearán ginearálta agat faoi shocrú altrama, ba chóir duit gearán a dhéanamh ar dtús le hOifigeach Gearán na seirbhíse sin i d’Oifig Sláinte Áitiúil FSS. De ghnáth is ionann an tOifigeach Gearán agus an Bainisteoir um Chúram Leanaí nó an Príomhoibrí Sóisialta i do limistéar.

Tá nós imeachta ag FSS ar a dtugtar ‘Do Sheirbhís, Do Bharúil’ Féadfaidh tú a bheith ag súil go bhfaighidh tú an scéal is déanaí faoi do ghearán laistigh de 30 lá.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár leathanach maidir le nósanna imeachta, Do Sheirbhís, Do Bharúil.

Athbhreithniú ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)

Más rud é nach bhfuil tú sásta leis na moltaí a rinne an tOifigeach Gearán, féadfaidh tú iarraidh ar Stiúrthóir Abhcóideachta FSS athbhreithniú a dhéanamh, nó féadfaidh tú féin dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman nó leis an Ombudsman do Leanaí.

Is féidir leat tuilleadh a fháil amach inár leathanach maidir le nósanna imeachta, Do Sheirbhís, Do Bharúil.

Ombudsman do Leanaí / Oifig an Ombudsman

Más rud é nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra ó FSS, is féidir leat iarraidh ar an Ombudsman do Leanaí scrúdú a dhéanamh ar do ghearán agus ar an dóigh ar caitheadh le do ghearán.

Is féidir leat níos mó a fháil amach inár leathanach faoi ghearán a chur ar aghaidh chuig an Ombudsman do Leanaí.

Más duine fásta ábhar an ghearáin, ba cheart duit dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman.

Is féidir leat níos mó a fháil amach inár leathanach faoi ghearán a chur ar aghaidh chuig Oifig an Ombudsman.

Imní faoi mhí-úsáid leanaí

Áirítear le mí-úsáid leanaí faillí, mí-úsáid chorpartha, mí-úsáid mhothúchánach agus mí-úsáid ghnéasach.

Má tá imní ort faoi mhí-úsáid leanaí, ba chóir duit an imní atá ort a chur in iúl láithreach do Sheirbhísí um Leas agus Chosaint Leanaí FSS i do limistéar. Tá oibrí sóisialta ar dualgas ag gach Oifig Sláinte Áitiúil.

Más gá duit d’imní a chur in iúl taobh amuigh de ghnáthuaireanta oifige (ag an deireadh seachtaine agus san oíche) ba chóir duit d’imní a chur in iúl láithreach don Gharda Síochána.

Faigh amach níos mó inár leathanach faoi chosaint leanaí.


Page last updated: 18 January 2016