An overview of child protection procedures in Ireland

Child abuse can include neglect, physical abuse, emotional abuse and sexual abuse.

Anyone who suspects that a child is being abused, or is at risk of abuse, has a duty to report their suspicions to the Health Service Executive (HSE).

You should report your concerns immediately to the HSE’s Child Welfare and Protection Services in your Local Health Office. Each Local Health Office has a social worker on duty.

You can report your concerns in person, by writing or by phone. While you can report your concerns anonymously, the HSE does not normally reveal the names of people who report suspicions of child abuse unless they have permission to do so. If you are unsure about your concerns, you can discuss your suspicions with the social worker before deciding to make a formal report.

If you need to report your concerns outside normal office hours (weekends and at night) you should report your concerns to the Garda Síochána.

Under the Protection for Persons Reporting Child Abuse Act 1998, so long as you report what you believe to be true and you do it in good faith, you cannot be sued for making a false or malicious report.

Guidelines and policies

The Children First: National Guidelines for the Protection and Welfare of Children were first published in 1999 and updated in 2011 and are intended to help people with identifying and reporting child abuse.

Trust in Care is a policy published in 2005 for handling allegations of abuse against HSE employees.

You can find out more about Children First and Trust in Care on the HSE website.

Find out more about identifying child abuse.

 


 

Forbhreathnú ar nósanna imeachta um chosaint leanaí in Éirinn

Áirítear le mí-úsáid leanaí faillí, mí-úsáid chorpartha, mí-úsáid mhothúchánach agus mí-úsáid ghnéasach.

Tá sé de dhualgas ar aon duine a cheapann go bhfuil mí-úsáid á dhéanamh ar leanbh, nó go bhfuil sé/sí i mbaol mí-úsáide, é seo a chur in iúl d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Ba chóir duit an imní atá ort a chur in iúl láithreach do Sheirbhísí um Leas agus Chosaint Leanaí FSS i d’Oifig Sláinte Áitiúil. Tá oibrí sóisialta ar dualgas ag gach Oifig Sláinte Áitiúil.

Is féidir leat d’imní a chur in iúl go pearsanta, i scríbhinn nó ar an teileafón. Cé gur féidir leat d’imní a chur in iúl gan d’ainm a thabhairt, ní iondúil go n-insíonn FSS cé a thuairiscigh amhras maidir le mí-úsáid leanaí mura bhfuil cead acu é sin a dhéanamh. Mura bhfuil tú cinnte faoi d’imní, is féidir leat aon amhras atá ort a phlé leis an oibrí sóisialta sula gcinneann tú tuairisc fhoirmiúil a dhéanamh.

Más gá duit d’imní a chur in iúl taobh amuigh de ghnáthuaireanta oifige (ag an deireadh seachtaine agus san oíche) ba chóir duit d’imní a chur in iúl don Gharda Síochána.

Faoin Acht um Chosaintí do Dhaoine a Thuairisceoidh Drochúsáid Leanaí, 1998, chomh fada is go dtuairiscíonn tú rud a chreideann tú féin a bheith fíor agus go ndéanann tú é sin de mheon macánta, ní féidir an dlí a chur ort faoi thuairisc bhréagach nó mhailíseach a dhéanamh.

Treoirlínte agus beartais

Foilsíodh ‘Tús Áite do Leanaí: Treoirlínte Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí’ i 1999 ar dtús agus tugadh chun dáta iad in 2011. Cabhrófar leis na treoirlínte le daoine mí-úsáid leanaí a aithint agus a thuairisciú.

Beartas é ‘Trust in Care’ a foilsíodh in 2005 maidir le líomhaintí mí-úsáide i gcoinne fhostaithe FSS a láimhseáil.

Is féidir leat tuilleadh eolais faoi ‘Tús Áite do Leanaí’ agus faoi ‘Trust in Care’ a fháil ar láithreán gréasáin FSS.

Faigh tuilleadh eolais faoi mhí-úsáid leanaí a aithint.


Page last updated: 18 January 2016