An overview of child welfare services in Ireland

The Health Service Executive (HSE) provides a range of services for children and families, including immunisations, pre-school inspection services, a childminder advisory service and a range of social work services. In this section of the website we will focus on child welfare and protection and social work services.

The majority of social workers employed by the HSE are involved in delivering child care services. This involves identifying children at risk, managing adoption, residential and fostering services and working with the criminal justice system in the case of child offenders.

The Health Information and Quality Authority (HIQA) inspects children’s residential centres, special care units and foster care settings against the National Standards for Children’s Residential Centres and National Standards for Foster Care Services. These standards set out how children should be looked after in these social care centres. Children and parents can read the standards to see what should and shouldn’t be happening in places where children are being looked after. You can find more information on HIQA’s role in child welfare services on the HIQA website

Choose one of the links to the right to find out more about making a complaint.

 


 

Forbhreathnú ar sheirbhísí leasa leanaí in Éirinn

Cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) réimse seirbhísí ar fáil do leanaí agus do theaghlaigh, lena n-áirítear imdhíontaí, seirbhísí iniúchta réamhscoile, seirbhís chomhairleach um fheighlí páistí agus réimse seirbhísí oibre sóisialta. Sa chuid seo den láithreán gréasáin díreofar ar leas agus ar chosaint leanaí agus ar sheirbhísí oibre sóisialta.

Tá formhór na n-oibrithe sóisialta atá fostaithe ag FSS rannpháirteach i seirbhísí cúram leanaí a sheachadadh. Cuimsítear anseo leanaí i mbaol a aithint, uchtú a bhainistiú, seirbhísí cónaitheacha agus altrama agus oibriú leis an gcóras ceartais choiriúil i gcás ciontóirí ar leanaí iad.

Déanann an tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚCES) cigireacht ar ionaid chónaitheacha leanaí, ar aonaid sainchúraim agus ar shocruithe cúram altramais le hais na gCaighdeán Náisiúnta d’Ionaid Chónaitheacha Leanaí agus na gCaighdeán Náisiúnta do Sheirbhísí Cúram Altramais Leagtar amach sna caighdeáin seo an chaoi ar cheart aire a thabhairt do leanaí sna hionaid cúraim shóisialta sin. Féadfaidh leanaí agus tuismitheoirí na caighdeáin a léamh le feiceáil cad ba cheart agus nár cheart a bheadh ag tarlú in áiteanna a dtugtar aire do leanaí iontu. Tá tuilleadh eolais faoi ról ÚFCS i seirbhísí leasa leanaí ar fáil ar láithreán gréasáin ÚFCS.

Roghnaigh ceann amháin de na naisc ar dheis chun níos mó a fháil amach faoi ghearán a dhéanamh.


Page last updated: 26 June 2012