About Us

Who is responsible for this website?

This website was developed with the input and direction of the following:

These groups participated in or were represented on a Steering Group chaired by the independent Office of the Ombudsman.

The website is currently maintained by a Committee that represents these agencies.

Visit our overview of the organisations involved in improving standards in health and social care to find out more about these organisations.

Why did this group come together for this project?

In 2010 the Ombudsman invited these agencies to come together to discuss whether there would be value in a joint public information campaign to raise awareness about how to make a complaint about health and social care services. The group recognised that members of the public found it difficult to know how to make a complaint and to understand the various roles of all the agencies that might be able to assist them. All participating agencies in this initiative want feedback from members of the public in order to ensure that health and social care services are provided to the best possible standard.


Maidir Linne

Cé atá freagrach as an láithreán gréasáin seo?

Forbraíodh an láithreán gréasáin seo le hionchur na ngrúpaí seo a leanas agus fuarthas treoir uathu chomh maith:

Ghlac na grúpaí sin páirt i nGrúpa Stiúrtha a raibh Oifig neamhspleách an Ombudsman ina cathaoirleach air nó bhí ionadaithe acu ar an nGrúpa Stiúrtha.

Féach ar an bhforbhreathnú a thugaimid ar na heagraíochtaí a bhfuil baint acu le caighdeáin chúraim sláinte agus chúraim shóisialta a fheabhsú agus faigh amach tuilleadh fúthu.

Cén fáth ar tháinig an grúpa seo le chéile i gcomhair an tionscadail seo?

Thug an tOmbudsman cuireadh do na gníomhaireachtaí sin teacht le chéile in 2010 le plé a dhéanamh féachaint arbh fhiú comhfheachtas faisnéise poiblí a eagrú chun feasacht a spreagadh faoi conas gearán a dhéanamh faoi na seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta. D’aithin an grúpa nach raibh a fhios ag baill an phobail go baileach conas gearán a dhéanamh agus róil éagsúla na ngníomhaireachtaí go léir a d’fhéadfadh a bheith in ann cabhrú leo a thuiscint. Ba mhaith le gach gníomhaireacht atá rannpháirteach sa tionscnamh seo aiseolas a fháil ón bpobal d’fhonn a chinntiú go mbeidh na seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta á gcur ar fáil ar an gcaighdeán is airde is féidir.