Health Information and Quality Authority (HIQA)

About the Health Information and Quality Authority (HIQA)

HIQA is an independent authority responsible for driving quality, safety and accountability in residential services for children, older people and people with disabilities in Ireland.

HIQA is responsible for driving improvements in the quality and safety of healthcare on behalf of patients. They develop standards, monitor compliance with standards and carry out investigations where there are reasonable grounds to do so.

One of HIQA’s  functions is to carry out national Health Technology Assessments (HTA) across our health system. HTAs evaluate objectively new technologies from a clinical point of view.

HIQA also advises on the collection and sharing of information across healthcare services. They evaluate and publish information about the delivery and performance of Ireland’s health and social care services.

HIQA: complaints and concerns

A complaint may be defined as an expression of dissatisfaction about a service which requires a response by the provider.

A concern is a piece of information given to HIQA which may be an indicator of the standard of care in a designated centre.

If you have a complaint about a service, you should in the first instance contact the provider (owner/operator of that service) who is required under The Health Act 2007 to have a clear and user friendly complaints procedure in place.

Complaints or concerns about nursing homes

The Health Act 2007 and the HIQA Standards set out what the provider should do to help residents and their relatives give feedback when they are unhappy with an aspect of the service. In addition, HIQA expects providers to understand that it is not always easy to make a complaint or discuss a concern, especially when people are in vulnerable situations. It is up to the provider to find ways of enabling people to express concerns without fearing any consequences. The provider has a legal duty to investigate complaints.

Notifying HIQA of a concern – what you can expect

HIQA welcomes information about any designated centre. While HIQA does not have the power to investigate individual complaints, it can evaluate whether the information indicates non-compliance with the Health Act 2007 (Care and Welfare of Residents in Designated Centres for Older People) Regulations 2009, as amended.

Where a concern is outside HIQA’s remit, such as a concern regarding funding, HIQA will advise you of the best direction to take. The provider has a responsibility to make sure all residents are safe and properly looked after.

All information received by HIQA will be evaluated against the regulations and standards. HIQA will record the information and let the resident or relative know what the next steps will be. The next steps will depend on the seriousness of the concern. Where residents are found to be at risk, HIQA will take appropriate action. Further information on our concerns process is available from www.hiqa.ie.

Complaints or concerns about healthcare services

Under the Health Act 2007, HIQA does not have the power to deal with individual complaints in relation to services provided by the HSE. Each service provider has a legal responsibility to respond to complaints themselves. See (insert link to HSE complaints page)

While HIQA cannot investigate your individual complaint for you, your experience of our health service is an invaluable source of information for us and we would like to hear about your experience. This is because we believe involving people who use our health services in everything we do will help improve them for everyone.

If there is a serious risk to the health and welfare of service users HIQA may undertake, or be required by the Minister for Health to undertake, an investigation into the safety, quality and standard of healthcare services.

How to advise HIQA of your concern

You can telephone, email or write a letter.

Contact details

Health Information and Quality Authority
Unit 1301, City Gate
Mahon, Cork

Web: www.hiqa.ie
Phone: 021 240 9300
Email: for a full list of email addresses for HIQA, see: www.hiqa.ie/contact-details

 


 

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte

Maidir leis an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (ÚFCS)

Údarás neamhspleách is ea ÚFCS atá freagrach as a chinntiú go gcuirtear cáilíocht, sábháilteacht agus cuntasacht chun cinn sna seirbhísí cónaitheacha i gcomhair leanaí, daoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas in Éirinn.

Tá ÚFCS freagrach as feabhsuithe i gcáilíocht agus i sábháilteacht cúraim sláinte a chur chun cinn thar ceann othar. Forbraíonn siad caighdeáin, déanann monatóireacht ar chomhlíonadh na gcaighdeán sin agus déanann siad imscrúduithe nuair a bhíonn forais réasúnta ann lena ndéanamh.

Ceann d’fheidhmeanna ÚFCS is ea Measúnuithe Teicneolaíochta Sláinte a dhéanamh ar fud ár gcóras sláinte. Déantar teicneolaíochtaí nua a mheas ó thaobh cliniciúil de sna Measúnuithe sin.

Tugann ÚFCS comhairle maidir le tiomsú agus le roinnt faisnéise ar fud na seirbhísí cúraim sláinte. Déanann siad meastóireacht ar sheachadadh agus ar fheidhmíocht chúram sláinte agus sóisialta na hÉireann agus foilsíonn siad faisnéis fúthu.

ÚFCS: gearáin agus ábhair imní

Féadfar gearán a shainmhíniú mar léiriú ar mhíshástacht faoi sheirbhís a éilíonn freagra ón soláthraí.

Is ionann ábhar imní agus píosa faisnéise arna thabhairt do ÚFCS a d’fhéadfadh a bheith ina tháscaire maidir le caighdeán an chúraim in ionad sainithe.

Má tá gearán agat faoi sheirbhís, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an soláthraí sa chéad dul amach (úinéir/oibreoir na seirbhíse sin), a n-éilítear air faoin Acht Sláinte, 2007 nós imeachta gearán atá soiléir agus furasta d’úsáideoirí a bheith i bhfeidhm aige.

Gearáin nó ábhair imní faoi thithe altranais

Leagtar amach san Acht Sláinte, 2007 agus i gCaighdeáin ÚFCS an rud ba chóir don soláthraí a dhéanamh chun cuidiú le cónaitheoirí agus lena ngaolta aiseolas a thabhairt nuair atá siad míshásta faoi ghné den tseirbhís. Ina theannta sin, tá ÚFCS ag súil go dtuigeann soláthraithe nach furasta i gcónaí gearán a dhéanamh nó ábhar imní a phlé, go háirithe nuair atá daoine i gcásanna leochaileacha. Tá sé faoin soláthraí bealaí a aimsiú a chuireann ar chumas daoine imní a chur in iúl gan eagla a bheith orthu roimh aon iarmhairtí. Tá dualgas dlíthiúil ar an soláthraí imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin.

Imní a chur in iúl do ÚFCS – cad is féidir leat a bheith ag súil leis

Cuireann ÚFCS fáilte roimh fhaisnéis maidir le haon ionad sainithe. Cé nach bhfuil sé de chumhacht ag an ÚFCS imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin aonair, is féidir leis measúnú a dhéanamh ar cé acu an gcuireann nó nach gcuireann an fhaisnéis in iúl neamh-chomhlíonadh na Rialachán 2009 um an Acht Sláinte, 2007 (Cúram agus Leas Cónaitheoirí in Ionaid Shainithe do Dhaoine Scothaosta), arna leasú.

I gcás ina bhfuil imní lasmuigh de théarmaí tagartha ÚFCS, amhail imní a bhaineann le cistiú, tabharfaidh ÚFCS comhairle duit maidir leis an mbeart is fearr a dhéanamh. Tá freagracht ar an soláthraí as a áirithiú go bhfuil gach cónaitheoir slán agus go dtugtar aire dóibh mar is ceart.

Déanfar measúnú ar an bhfaisnéis ar fad atá faighte ag ÚFCS in aghaidh na rialachán agus na gcaighdeán. Déanfaidh ÚFCS an fhaisnéis a thaifeadadh agus cuirfidh sé scéala chuig an gcónaitheoir nó chuig an ngaol maidir leis na céimeanna ina dhiaidh sin. Beidh na céimeanna ina dhiaidh sin ag brath ar chomh tromchúiseach is atá an imní atá orthu. I gcás ina n-aimsítear go bhfuil cónaitheoirí i mbaol, déanfaidh ÚCFS beart iomchuí. Tá tuilleadh eolais ar ár bpróiseas maidir le himní ar fáil ó www.hiqa.ie.

Gearáin nó ábhair imní faoi sheirbhísí cúraim sláinte

Faoin Acht Sláinte, 2007, níl sé de chumhacht ag ÚFCS déileáil le gearáin aonair maidir le seirbhísí arna soláthar ag FSS. Tá freagracht dhlíthiúil ar gach soláthraí seirbhíse as freagairt do ghearáin iad féin. Féach (cuir isteach nasc chuig leathanach gearán FSS)

Cé nach féidir le ÚFCS imscrúdú a dhéanamh ar do ghearán aonair thar do cheann, tá an taithí atá agat ar ár seirbhís sláinte ina foinse faisnéise an-luachmhar dúinn agus ba mhaith linn cloisteáil faoi do thaithí. Tá sé seo fíor mar go gcreidimid go gcuideofar le feabhas a chur ar ár seirbhísí sláinte do chách má thugaimid deis do dhaoine a úsáideann ár gcuid seirbhísí sláinte baint a bheith acu le gach rud a dhéanaimid.

Má tá riosca tromchúiseach do shláinte agus do leas úsáideoirí seirbhíse, féadfaidh ÚFCS tabhairt faoi, nó d’fhéadfadh an tAire Sláinte éileamh air tabhairt faoi, imscrúdú ar shábháilteacht, ar cháilíocht agus ar chaighdeán na seirbhísí cúraim sláinte.

Conas d’imní a chur in iúl do ÚFCS

Is féidir leat glaoch a chur, ríomhphost a sheoladh nó litir a scríobh.

Sonraí teagmhála

An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte
Aonad 1301, Geata na Cathrach
Machain, Corcaigh

Láithreán gréasáin: www.hiqa.ie
Teileafón: 021 240 9300
Ríomhphost: le haghaidh liosta iomlán de sheoltaí ríomhphoist do ÚFCS, féach: www.hiqa.ie/contact-details


Page last updated: 18 May 2012